Sygnał środowiskowy numer 01/2017

Administracyjne kary pieniężne za naruszanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Przepisy o karach pieniężnych za naruszanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odnoszą się do przedsięwzięć zarówno „realizowanych” jak i „zrealizowanych”, zachowań inwestora w trakcie zarówno: „realizacji” jak i „eksploatacji” czy „likwidacji” przedsięwzięcia. Oznacza to, że organ może zweryfikować „zgodność” nawet kilka lat po uruchomieniu inwestycji, w toku jej normalnej działalności operacyjnej.

Wstęp:

Od 1 stycznia 2017 roku organy administracji mogą nakładać kary za naruszanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Trzy kolejne nowe artykuły Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko regulują odpowiednio: (a) przesłanki nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, oraz (b) aspekty proceduralne dotyczące ponoszenia i egzekwowania zapłaty nałożonej kary pieniężnej.

Treść regulacji:

Administracyjna kara pieniężna jest wymierzana za naruszenie przez przedsiębiorcę, w związku z realizacją, eksploatacją lub likwidacją przedsięwzięcia, konkretnych (ale nie wszystkich) warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj:

  1. wskazanych w decyzji warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia, które w szczególności uwzględniają konieczność ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz konieczność ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich;
  2. nałożonego w decyzji obowiązku wykonania kompensacji przyrodniczej,
  3. nałożonego w decyzji obowiązku podjęcia działań w zakresie unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  4. nałożonego w decyzji obowiązku monitorowania, ze wskazanym zakresem, terminem i obowiązkiem przedłożenia informacji o jego wynikach regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, organowi wydającemu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz innym organom wskazanym w decyzji,
  5. nałożonego w decyzji obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej, z określeniem zakresu i termin przedstawienia oraz ze wskazaniem innych organów, którym także należy ją przedstawić

Procedura wymierzenia kary:

Administracyjną karę pieniężną, w drodze decyzji, wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska, biorąc pod uwagę liczbę i wagę stwierdzonych naruszeń. Od decyzji nakładającej karę pieniężną przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Wysokość kary od 500 PLN do 1000000 PLN.

Karę pieniężną wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o jej wymierzeniu stała się ostateczna. Kara pieniężna podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.

Do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Stan prawny: 06/03/2017

 

Podstawa prawna:

1. Art. 136 a w związku z art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i lit. e oraz pkt 2 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 tekst jednolity z 16 marca 2016 r.) zmieniony ustawą z dnia 9 października 2015 r., o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 23 listopada 2015 r. poz. 1936).

2. Wprowadzenie sankcji jest związane z implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

 

Sygnał środowiskowy dostarcza Serwis Treesk: www.treesk.pl

NASZE STANOWISKA
 
O.P.O.S.
OPINIE CZŁONKÓW ZRZESZENIA
 
SEJM-SENAT-PREZYDENT
SYGNAŁ ŚRODOWISKOWY
 
ZRZESZENIE W MEDIACH

Kalendarium

poprzednim miesiącu sierpień 2019 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 31 1 2 3
week 32 4 5 6 7 8 9 10
week 33 11 12 13 14 15 16 17
week 34 18 19 20 21 22 23 24
week 35 25 26 27 28 29 30 31

Facebook

Odliczamy

do rozpoczęcia trzeciego w tym roku Konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego (nad morzem)
Odliczanie zapewnia Go Mylo Countdown

Sonda

Czy jesteś za wprowadzeniem dwukadencyjności dla prezydentów, burmistrzów i wójtów?

TAK - 47.2%
NIE - 46%
Nie mam zdania - 6.8%

Wszystkie głosy: 176
Głosowanie na tą sondę zakończone aktywne: 01 Lis 2017 - 00:00

bottom
01.png02.png04.png06.png07.png08.png09.png10.png11.png12.png13.png14.png15.png16.png17.png
 
Copyright © 2014. lubuskiegminy.pl Designed by: