Sygnał środowiskowy numer 02/2017

"Czy brzydki zapach może zablokować inwestycję? Jakie przepisy regulują dopuszczalną uciążliwość zapachową"

 

Na dzień dzisiejszy przepisy prawa nie zawierają definicji legalnej terminu: "zapachy", "odory", "uciążliwość zapachowa". Natomiast zarzut uciążliwości zapachowej jest coraz częściej podnoszony jako argument za zakazem realizacji konkretnych inwestycji w ramach oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko (procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), wydawania (zmiany) pozwoleń zintegrowanych czy też jako sprzeciw społeczeństwa przeciw działalności operacyjnej danego podmiotu. Aktualnie trwają prace nad nową ustawą o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej.

Wstęp:

Zapachy (odory) - jedna z form/sposobów oddziaływania inwestycji (przedsięwzięcia) na środowisko na etapie działalności operacyjnej. Obecnie w przepisach nie ma regulacji standaryzującej dopuszczalne emisje zapachów (odorów) jakie są związane z prowadzeniem określonej działalności gospodarczej (operacyjnej i inwestycyjnej) (tak jak np. określone są standardy emisji gazów i pyłów do środowiska). Polskie przepisy tylko pośrednio regulują kwestię uciążliwości zapachowej, tj.

  • poprzez wprowadzenie standardów w zakresie warunków technicznych i organizacyjnych obiektów i przedsięwzięć lub
  • poprzez określenie standardów emisji niektórych substancji do środowiska.

Takie obiekty/przedsięwzięcia i substancje są (lub mogą być) także źródłem emisji zapachów do środowiska; ograniczenia w tym zakresie powodują więc konsekwentnie także obniżenie potencjalnej uciążliwości zapachowej.

Treść regulacji:

Polskie przepisy, które pośrednio regulują kwestię uciążliwości zapachowej, to w szczególności odpowiednio:

1. Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane:

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. W Rozporządzeniu uregulowanotakże ograniczenia związane z konstrukcją i usytuowaniem obiektów budowlanych, np. obowiązek przechowywania płynnych odchodów zwierzęcych w szczelnych, zamkniętych zbiornikach w celu zwiększenia efektywności redukcji emisji amoniaku i uciążliwości zapachowych. Dodatkowo w celu ograniczenia emisji substancji odorotwórczych oraz zapylenia pomiędzy budowlami powodującymi uciążliwość, a budynkami mieszkalnymi wymagane jest zastosowanie szpaleru roślinności średnio - i wysokopiennej;
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). Co do zasady budynek inwentarski lub budynek gospodarczy nie może być sytuowany ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w odległości mniejszej niż 8 m od ściany istniejącego na sąsiedniej działce budowlanej budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej, lub takiego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (t.j., Dz. U. z 2014 r., poz. 1853). W Rozporządzeniu uregulowano kwestie konstrukcji i usytuowania stacji paliw, zbiorników do przechowywania paliw oraz transportu ropy naftowej, tak aby zapobiegać niekontrolowanym rozszczelnieniom zbiorników, rurociągów i wyciekom substancji, które mogą być źródłem uciążliwości zapachowej.

2. Przepisy regulujące kwestię negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko:

  • ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. Ustawa reguluje w szczególności zasady postępowania z nawozami naturalnymi.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczanie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 44), wydane na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Obecnie trwają prace nad Projektem nowego Prawa Wodnego, które zmieni regulacje w tym zakresie.

3. Przepisy wykonawcze określające wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, w którymustalono wartości odniesienia ze względu na potrzebę ochrony zdrowia dla 167 substancji lub grup substancji, w tym również dla substancji zapachowoczynnych takich jak: amoniak (NH3 ), dimetyloamina (C2H7N), merkaptany czy siarkowodór (H2S). Przy ustalaniu wartości odniesienia tych substancji nie uwzględniono jednakże ich uciążliwości złowonnych.

4. Ustawa o odpadach

Ponadto, w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,został zawarty nakaz, że gospodarka odpadami musi być prowadzona w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi, oraz środowiska, a w szczególności nie może powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt orazpowodować uciążliwości przez hałas lub zapach. Ustawa o odpadach nie zawiera jednak szczegółowych regulacji dotyczących weryfikowania "uciążliwości przez zapach".

5. Ustawa Prawo ochrony środowiska (Ustawa POŚ)

Ustawa POŚ przewiduje, że ministerwłaściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, może określić, w drodze rozporządzenia, wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metody oceny zapachowej jakości powietrza. Minister może, ale nie musi wydać takie rozporządzenie. Takie rozporządzenie nie zostało wydane.

Aktualny stan prac nad nową ustawą o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej (tzw. ustawa odorowa).

Ministerstwo Środowiska prowadzi prace nad uregulowaniem kwestii uciążliwości zapachowej. Na razie trwają prace przygotowawcze, opracowany został tzw. Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej; nie został jeszcze natomiast przygotowany żaden konkretny projekt regulacji. Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej,przygotowany przez resort środowiska, Departament Ochrony Powietrza i Klimatu, 5 września 2016 r.,to jedynie materiał materiał informacyjno – edukacyjny. Kodeks nie jest źródłem prawa.

Źródło: Materiały informacyjne MŚ: https://www.mos.gov.pl/srodowisko/uciazliwosc-zapachowa/

Stan prawny: 31/03/2017

 

Podstawa prawna:
1.    Art. 222 ust. 1, ust. 5-7 Ustawy POŚ.
2.    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 81).
3.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).
4.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (t.j., Dz. U. z 2014 r., poz. 1853).
5.    Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2015 r. poz. 625, z późń. zm.).
6.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczanie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 44).
7.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).
8.    Art. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Sygnał środowiskowy dostarcza Serwis Treesk: www.treesk.pl

NASZE STANOWISKA
 
O.P.O.S.
OPINIE CZŁONKÓW ZRZESZENIA
 
SEJM-SENAT-PREZYDENT
SYGNAŁ ŚRODOWISKOWY
 
ZRZESZENIE W MEDIACH

Kalendarium

poprzednim miesiącu sierpień 2019 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 31 1 2 3
week 32 4 5 6 7 8 9 10
week 33 11 12 13 14 15 16 17
week 34 18 19 20 21 22 23 24
week 35 25 26 27 28 29 30 31

Facebook

Odliczamy

do rozpoczęcia trzeciego w tym roku Konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego (nad morzem)
Odliczanie zapewnia Go Mylo Countdown

Sonda

Czy jesteś za wprowadzeniem dwukadencyjności dla prezydentów, burmistrzów i wójtów?

TAK - 47.2%
NIE - 46%
Nie mam zdania - 6.8%

Wszystkie głosy: 176
Głosowanie na tą sondę zakończone aktywne: 01 Lis 2017 - 00:00

bottom
01.png02.png04.png06.png07.png08.png09.png10.png11.png12.png13.png14.png15.png16.png17.png
 
Copyright © 2014. lubuskiegminy.pl Designed by: