Sygnał środowiskowy numer 01/2017

Administracyjne kary pieniężne za naruszanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Przepisy o karach pieniężnych za naruszanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odnoszą się do przedsięwzięć zarówno „realizowanych” jak i „zrealizowanych”, zachowań inwestora w trakcie zarówno: „realizacji” jak i „eksploatacji” czy „likwidacji” przedsięwzięcia. Oznacza to, że organ może zweryfikować „zgodność” nawet kilka lat po uruchomieniu inwestycji, w toku jej normalnej działalności operacyjnej.

Wstęp:

Od 1 stycznia 2017 roku organy administracji mogą nakładać kary za naruszanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Trzy kolejne nowe artykuły Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko regulują odpowiednio: (a) przesłanki nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, oraz (b) aspekty proceduralne dotyczące ponoszenia i egzekwowania zapłaty nałożonej kary pieniężnej.

Treść regulacji:

Administracyjna kara pieniężna jest wymierzana za naruszenie przez przedsiębiorcę, w związku z realizacją, eksploatacją lub likwidacją przedsięwzięcia, konkretnych (ale nie wszystkich) warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj:

  1. wskazanych w decyzji warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia, które w szczególności uwzględniają konieczność ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz konieczność ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich;
  2. nałożonego w decyzji obowiązku wykonania kompensacji przyrodniczej,
  3. nałożonego w decyzji obowiązku podjęcia działań w zakresie unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  4. nałożonego w decyzji obowiązku monitorowania, ze wskazanym zakresem, terminem i obowiązkiem przedłożenia informacji o jego wynikach regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, organowi wydającemu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz innym organom wskazanym w decyzji,
  5. nałożonego w decyzji obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej, z określeniem zakresu i termin przedstawienia oraz ze wskazaniem innych organów, którym także należy ją przedstawić

Procedura wymierzenia kary:

Administracyjną karę pieniężną, w drodze decyzji, wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska, biorąc pod uwagę liczbę i wagę stwierdzonych naruszeń. Od decyzji nakładającej karę pieniężną przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Wysokość kary od 500 PLN do 1000000 PLN.

Karę pieniężną wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o jej wymierzeniu stała się ostateczna. Kara pieniężna podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.

Do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Stan prawny: 06/03/2017

 

Podstawa prawna:

1. Art. 136 a w związku z art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i lit. e oraz pkt 2 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 tekst jednolity z 16 marca 2016 r.) zmieniony ustawą z dnia 9 października 2015 r., o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 23 listopada 2015 r. poz. 1936).

2. Wprowadzenie sankcji jest związane z implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

 

Sygnał środowiskowy dostarcza Serwis Treesk: www.treesk.pl

NASZE STANOWISKA
 
O.P.O.S.
OPINIE CZŁONKÓW ZRZESZENIA
 
SEJM-SENAT-PREZYDENT
SYGNAŁ ŚRODOWISKOWY
 
ZRZESZENIE W MEDIACH

Kalendarium

poprzednim miesiącu wrzesień 2019 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 36 1 2 3 4 5 6 7
week 37 8 9 10 11 12 13 14
week 38 15 16 17 18 19 20 21
week 39 22 23 24 25 26 27 28
week 40 29 30

Facebook

Odliczamy

do rozpoczęcia trzeciego w tym roku Konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego (nad morzem)
Odliczanie zapewnia Go Mylo Countdown

Sonda

Czy jesteś za wprowadzeniem dwukadencyjności dla prezydentów, burmistrzów i wójtów?

TAK - 47.2%
NIE - 46%
Nie mam zdania - 6.8%

Wszystkie głosy: 176
Głosowanie na tą sondę zakończone aktywne: 01 Lis 2017 - 00:00

bottom
01.png02.png04.png06.png07.png08.png09.png10.png11.png12.png13.png14.png15.png16.png17.png
 
Copyright © 2014. lubuskiegminy.pl Designed by: