Sygnał środowiskowy nr 03/2017

Masz wątpliwości co do wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska? Możesz wystąpić do organu o wiążącą interpretację. W razie jej niewydania w terminie uznaje się, że została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy.

 

Praktyka organów pokazuje, że organy uznają opłaty za korzystanie ze środowiska za daninę publiczną, a tym samym przedsiębiorcy mogą występować w tym zakresie o wydanie interpretacji przepisów. Jednak – w odróżnieniu od interpretacji podatkowych – przedsiębiorcy bardzo rzadko korzystają z tej możliwości. W razie niewydania interpretacji w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji.

 

Treść regulacji:

  1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może złożyć do organu administracji publicznej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej w jego indywidualnej sprawie.Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie określa czy opłaty za korzystanie ze środowiska są daniną publiczną, a tym samym czy w tym zakresie przedsiębiorca może wystąpić o odpowiednią interpretację do organów.

Natomiast wyjaśnienie co stanowi „daninę publiczną” zawiera ustawa o finansach publicznych.

  1. Ustawa o finansach publicznych.

Zgodnie z tą ustawą, do danin publicznych zalicza się w szczególności opłaty a także inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw. Praktyka organów pokazuje, że organy uznają opłaty za korzystanie ze środowiska za daninę publiczną, a tym samym przedsiębiorcy mogą występować w tym zakresie o wydanie interpretacji przepisów. Jednak – w odróżnieniu od interpretacji podatkowych – przedsiębiorcy bardzo rzadko korzystają z tej możliwości.

Wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji jest obowiązany przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie. Wniosek o wydanie interpretacji powinien zawierać również: (a) firmę przedsiębiorcy; (b) oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy; (c) numer identyfikacji podatkowej (NIP); (d) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada; oraz (e) adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.

Wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Udzielenie interpretacji następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie. Interpretacja zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska w sprawie wraz z uzasadnieniem prawnym oraz pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia.

Interpretacja jest wiążąca dla organów administracji publicznej i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia postępowania. Interpretacja nie jest natomiast wiążąca dla przedsiębiorcy, jednakże przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji.

Interpretację wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez organ administracji publicznej kompletnego i opłaconego wniosku.

W razie niewydania interpretacji w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji.

Stan prawny: 23/04/2017

 

Podstawa prawna:
1. Art. 10, 10a i 10b ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 nr 173 poz. 1808 t.j. Dz. U. Dz.U.2016.1829)
2. Art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 nr 157 poz. 1241 t.j. Dz.U.2016.1870)

 

Sygnał środowiskowy dostarcza Serwis Treesk: www.treesk.pl

Załączniki:
Pobierz plik (Sygnał środowiskowy 3_2017.pdf)Sygnał środowiskowy 3_2017.pdf[ ]296 kB229 Pobieranie
NASZE STANOWISKA
 
O.P.O.S.
OPINIE CZŁONKÓW ZRZESZENIA
 
SEJM-SENAT-PREZYDENT
SYGNAŁ ŚRODOWISKOWY
 
ZRZESZENIE W MEDIACH

Kalendarium

poprzednim miesiącu sierpień 2019 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 31 1 2 3
week 32 4 5 6 7 8 9 10
week 33 11 12 13 14 15 16 17
week 34 18 19 20 21 22 23 24
week 35 25 26 27 28 29 30 31

Facebook

Odliczamy

do rozpoczęcia trzeciego w tym roku Konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego (nad morzem)
Odliczanie zapewnia Go Mylo Countdown

Sonda

Czy jesteś za wprowadzeniem dwukadencyjności dla prezydentów, burmistrzów i wójtów?

TAK - 47.2%
NIE - 46%
Nie mam zdania - 6.8%

Wszystkie głosy: 176
Głosowanie na tą sondę zakończone aktywne: 01 Lis 2017 - 00:00

bottom
01.png02.png04.png06.png07.png08.png09.png10.png11.png12.png13.png14.png15.png16.png17.png
 
Copyright © 2014. lubuskiegminy.pl Designed by: