Kontakt

Agnieszka Opalińska
Dyrektor Biura ZGWL

tel. kom. 796 796 683
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Leszek Masklak
Główny specjalista

tel. kom. 796 009 636
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego

ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41D/3/2

budynek Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, I-sze piętro

65-021 Zielona Góra

 

KRS 0000003707, NIP 973-06-49-829, REGON 971252735

nr konta bankowego:  21 1090 1636 0000 0000 6200 7623

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:00

 

Od 25 maja 2018 roku na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (RODO).
 
W związku z tym przedstawiamy „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” w Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze (65-021) przy ul. Generała Józefa Dąbrowskiego 41D/3/2.


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze (65-021) przy ul. Generała Józefa Dąbrowskiego 41D/3/2.


2. Kontakt z powołanym inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem administratora danych lub adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych.


3. Administrator danych osobowych – Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.


4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zrzeszeniu Gmin Województwa Lubuskiego;
 b. realizacji umów zawartych z kontrahentami Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego;
 c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie dodatkowej, wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści.


5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 a.organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 b.inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego przetwarzają dane osobowe dla których Zrzeszenie jest Administratorem.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii;
 b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
    • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
    • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
    • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych  i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
    • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:
   •  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 e. prawo do przenoszenia danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
    • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.


8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


9.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że jej/jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.


10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa. W przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.


11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

NASZE STANOWISKA
 
O.P.O.S.
OPINIE CZŁONKÓW ZRZESZENIA
 
SEJM-SENAT-PREZYDENT
SYGNAŁ ŚRODOWISKOWY
 
ZRZESZENIE W MEDIACH

Kalendarium

poprzednim miesiącu wrzesień 2019 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 36 1 2 3 4 5 6 7
week 37 8 9 10 11 12 13 14
week 38 15 16 17 18 19 20 21
week 39 22 23 24 25 26 27 28
week 40 29 30

Facebook

Odliczamy

do rozpoczęcia trzeciego w tym roku Konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego (nad morzem)
Odliczanie zapewnia Go Mylo Countdown

Sonda

Czy jesteś za wprowadzeniem dwukadencyjności dla prezydentów, burmistrzów i wójtów?

TAK - 47.2%
NIE - 46%
Nie mam zdania - 6.8%

Wszystkie głosy: 176
Głosowanie na tą sondę zakończone aktywne: 01 Lis 2017 - 00:00

bottom
01.png02.png04.png06.png07.png08.png09.png10.png11.png12.png13.png14.png15.png16.png17.png
 
Copyright © 2014. lubuskiegminy.pl Designed by: